SamenWereld

Burgers en Overheid Samen naar een Betere Samenleving  

We verbinden de leefwereld van burgers met de systeemwereld van de overheid

Net verschenen

SamenWereld

Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren

In SamenWereld geeft Peter Hovens een indrukwekkend brede oriëntatie op de wereld van overheidsbestuur en politiek. Daarbij schuwt hij het niet om zijn betoog te ondersteunen met de inzichten van een breed scala van filosofen, politicologen, rechtsgeleerden, bestuurskundigen, economen. Van Johannes Althusius (de Duitse calvinistische staatkundige) tot Hendrik Johannes Cruijff (de wereldvermaarde voetballer uit Betondorp Amsterdam).

Het boek is beschrijvend en normatief. In zijn beschrijving geeft Peter Hovens een stevige en soms licht cynische kijk op het functioneren, het probleemoplossend vermogen van de overheid, het bestuur en de politiek. In de oplossingen geeft hij juist weer blijk van een bijna revolutionair optimistische kijk op het vermogen van de overheid om zichzelf te hervormen. Dat doet geen afbreuk aan zijn overtuiging dat het anders moet en kan. In die zin is het ook inspirerend!

Han Polman
Voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur
en commissaris van de Koning in de provincie Zeeland

Methode Samenlevingsbeleid

Maak het verschil!

Wij werken anders

We maken de verbinding tussen de leefwereld van de burgers en de systeemwereld van de overheid

De verhouding tussen de samenleving en de overheid is lang niet altijd gemakkelijk. Jürgen Habermas heeft uitvoerig uitgelegd hoe dat zit. De systeemwereld is de leefwereld binnengedrongen en koloniseert deze als gevolg van andere manieren van handelen. Met onze manier van werken proberen we die verhouding te normaliseren. Het is geen gemakkelijke opgave, maar het kan.

De samenleving is altijd het vertrekpunt

Traditioneel formuleert de overheid eerst haar eigen mening en zoekt daarna pas contact met burgers om te vragen wat zij ervan vinden. Ons vertrekpunt is steeds de samenleving. De politiek zegt niet meer dan dat er een vermoeden van een maatschappelijk probleem is dat om een oplossing vraagt. We halen de waarheid en wijsheid uit de samenleving.

We nemen de opdrachtgever zorgen uit handen

Met onze kennis en ervaring weten we hoe we een beleidsproces moeten organiseren. We formeren een team van mensen uit de organisatie en mogelijk andere betrokkenen en communiceren voortdurend over de voortgang. Door deze ultra korte lijnen is er na afronding van het proces een soepel vervolg naar de uitvoering. We nemen het probleem dus niet mee naar ons kantoor om een halfjaar later een kant en klaar rapport aan te leveren. En we zeggen dus ook niet 'Hier is het rapport en zoekt u het maar verder uit'.

We doen geen kunstje, maar zorgen voor een ambachtelijke aanpak

Onze manier van werken kent een hoog ambachtelijk karakter. Alhoewel het proces van Circulair Beleid Maken een logische sequentie van stappen kent, is het geen blauwdruk. Onze ervaring is dat elk proces weer anders uitziet. Dat komt door het open karakter van de methode. We beginnen bij punt 0 en we hebben geen idee waar we uitkomen. Maar dat we ergens uitkomen is zeker, namelijk bij een beleidsproduct en uitvoeringsprogramma die staan als een huis en kunnen rekenen op draagvlak.

We brengen alle betrokkenen in positie om toegevoegde waarde te leveren

We zorgen ervoor dat elke betrokkene op het juiste moment dat kan doen wat van hem wordt verwacht. Zo krijgt de politiek voor een belangrijk deel van het proces geen actieve rol, maar wordt wel op het moment dat besluiten aan de orde zijn in positie gebracht. Met name in de fase van het formuleren van acties en maatregelen worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de juiste organisaties en personen toebedeeld.

Onze aanpak is gebaseerd op eeuwenoude inzichten


We werken van buiten naar binnen

Het is onze overtuiging dat er maar één correcte aanpak is van maatschappelijke vraagstukken en dat is het werken van buiten (de samenleving) naar binnen (de overheid).

Bij ons is de eeuwenoude en nog steeds geldende fundament van  onze samenleving: volkssoevereiniteit. Dit betekent dat het hoogste gezag bij het volk berust. Dat principe is bij ons in goede handen.

We werken van onderop

Het vertrekpunt is de samenleving. Deze heeft het eerste woord. Van daaruit werk je naar hogere niveaus en maak je de stap van het openbare naar het publieke domein. We zijn hartgrondige voorstander van het federale denken.

Via democratische verkiezingen draagt de samenleving bevoegdheden over aan de volksvertegenwoordiging om besluiten te nemen in het algemeen belang. De politiek heeft daarom steeds het laatste woord.

De pijlers onder de Methode Samenlevingsbeleid

Bekijk ze alle vier

Doorbreken van de Status Quo

Doel Stellen

Doel bereiken

Proces van Circulair Beleid Maken

Update

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek SamenWereld, Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren is een update verschenen van het Proces van Samenlevingsbeleid Creëren.

Klik op de afbeelding hiernaast voor een vergroting of download de afbeelding.

Hiermee kunnen we je van dienst zijn

Procesbegeleiding bij complexe maatschappelijke vraagstukken

We kijken vrijblijvend met de opdrachtgever naar mogelijkheden om een proces te organiseren voor het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. We leggen haarfijn uit hoe we de aanpak voor ogen zien en wat we van de kant van de opdrachtgever verwachten om een succesvol proces te organiseren.

Procesbegeleiding bij integrale burgerinitiatieven

Gemeenschappen zijn heel goed in staat om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de leefomgeving, fysiek en sociaal. Dat vergt een zekere mate van organisatie en goede afspraken met de lokale overheid omtrent verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële middelen. Voor duurzame resultaten is een integrale aanpak nodig in plaats van reageren op oppoppende individuele initiatieven. Dit zijn geen gemakkelijke processen, maar wel zeer dankbare.

Training procesbegeleider Methode Samenlevingsbeleid

We verzorgen trainingen om het ambacht van procesbegeleider te leren. We geven de training uitsluitend voor homogene groepen: bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van één overheid of deskundigen op één beleidsveld van verschillende organisaties. We willen hiermee voorkomen dat de verworven kennis in het niets verdwijnt en publieke middelen worden verknoeid. Het gaat uiteindelijk om het realiseren van maatschappelijke resultaten. 

Online training Methode Samenlevingsbeleid

Naast live-trainingen is het ook mogelijk om de Methode Samenlevingsbeleid online te leren door middel van het volgen van de Basiscursus. Deze kun je volgen  in je eigen tempo en op de momenten dat het jou uitkomt. Online trainingen voor groepen plannen we in overleg.

Online training Burgerparticipatie

Het inzetten van burgers bij beleidsvraagstukken wordt steeds gebruikelijker. Er zijn verschillende vormen van burgerparticipatie. Wel speelt telkens de vraag wanneer en hoe zetten we het instrument 'burgerparticipatie' in? 

Op weg naar verkiezingen

We zien dat de lokale politiek het moeilijk heeft. Wethouders stappen op, raadsleden houden het voor gezien, moeizame verhoudingen tussen de raad en het college, raadsleden houden geen tijd over voor contacten met burgers, coalities sneuvelen. Die problemen vinden hun oorzaak in de wijze waarop de lokale politiek is georganiseerd. Het kan anders. Daarvoor hebben we een spoorboekje gemaakt dat een handleiding was op weg naar de verkiezingen van maart 2022. Ideaal voor politici die zich nu al voorbereiden op 2026. Wij begeleiden deze processen.

Ontvang meer informatie over onze producten

Maak een keus
  • Ik wil meer informatie over het begeleiden van beleidsprocessen
  • Ik wil meer informatie over het begeleiden van burgerinitiatieven
  • Ik wil meer informatie over opleidingsmogelijkheden
  • Ik wil meer informatie over begeleiding op weg naar verkiezingen

Onze publicaties

Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren

De ene crisis stapelt zich op de andere. Het geloof dat de overheid in staat is om met werkbare oplossingen te komen is ver weg. Het vertrouwen in de Tweede Kamer en de regering is historisch laag. Hoelang duurt het nog voordat het hele politieke systeem in elkaar zakt? En gaan we daarop wachten?

De politiek kan weer in de gunst van de kiezers komen door zich los te maken uit de systeemwereld en zijn oorsprong te hervinden in de leefwereld. Renovatie van het staatsrechtelijk bouwwerk is mogelijk vanuit de kracht van de samenleving en de verbinding met de burgers. Daar zit ook het aanknopingspunt om het probleemoplossend vermogen van de overheid aanzienlijk te laten groeien.

Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers

Het politieke systeem van Nederland zit in een diepe crisis. Terwijl het niet lukt om mondiale problemen als klimaatopwarming, immigratie, asiel en geopolitieke conflicten bekwaam aan te pakken, barsten in eigen land steeds nieuwe crises uit, zoals de toeslagenaffaire en de broeikasgas- en stikstofproblematiek.

Deze opeenstapeling van crises wordt verklaard als een teken van onvoldoende bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers om met gezag het volk te vertegenwoordigen.

Het verval van het politieke systeem stoppen slaagt alleen door aan het vervullen van het politieke ambt – het belangrijkste ambt ter wereld – de hoogst denkbare eisen van bekwaamheid en geschiktheid te stellen. Waardoor waarden-volle politiek het leven in Nederland weer waardevol maakt.

Een publicatie voor de lokale overheid

Deze publicatie is een must-have voor iedereen die betrokken is bij de lokale politiek. Het geeft inzichten in de kansen voor een andere overheid, geschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en zeer bruikbaar voor hen die zich nu al voorbereiden op de volgende verkiezingen.


Maar dan moeten die kansen wel worden verzilverd. Het spoorboekje laat zien welke stappen moeten worden gezet.


Coöperatie SamenWereld kan daarbij behulpzaam zijn.

Een andere voorbereiding op  verkiezingen 

Hoe kunnen we de kiezer beter in staat stellen om een goede keus te maken?
Hoe krijgen we de beste raadsleden en wethouders, allemaal in hun geëigende rol?

Een andere Samenlevingsagenda

Coalitieprogramma's zijn achterhaald. Deze politieke documenten leiden tot tweedracht. Een agenda van de samenleving en een ongedeelde volksvertegenwoordiging zijn vele malen krachtiger.

Een andere rol van de gemeenteraad

Hoe maken we van een gemeenteraad een volwassen gemeentebestuur dat in staat is om de gewenste maatschappelijke resultaten voor zijn gemeente te realiseren?

Een andere samenleving

Een andere manier van werken leidt vanzelfsprekend tot andere resultaten. Hoe kunnen we die resultaten laten aansluiten op de wensen van de samenleving?

Onze meest recente blogs

maart 10, 2024

...
Het onderling vertrouwen van burgers in elkaar neemt toe; er is hoop!

maart 3, 2024

...
Het GAAT morgen weer gebeuren!

februari 25, 2024

...
KabinetsVormatie: een grabbelton

Dit is ons team


LEO KLINKERS inspireert om anders naar de wereld te kijken dan je tot nog toe deed. Hij is al meer dan 40 jaar op een missie: de organisatie van onze publieke zaak verbeteren zodat deze de mensen beter dient waarvoor zij is opgezet. 

Leo zag reeds in de jaren zeventig het toenemende belang van interactie tussen overheid en samenleving. Daarom ontwikkelde hij de Methode Samenlevingsbeleid. Deze methode om met en vanuit de samenleving tot beleid en acties te komen paste hij vervolgens toe in tal van grote maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. 

Als wereldburger en deskundige levert Leo de laatste jaren een grote bijdrage aan het debat over de noodzakelijke staatkundige hervormingen binnen de Europese samenwerking. 


PETER HOVENS kent als geen ander de overheid in al haar gedaanten. Als oud-ambtenaar en oud-wethouder werkte hij vele jaren van onderop, vanuit inwoners, aan beleid en uitvoering.

Peter is een intellectuele no-nonsens man. Van het uit de brand helpen van de lokale voetbalclub tot het voorzitten van topzware bestuurlijke overleggen, en van het begeleiden van een groep inwoners tot het trainen van rijksambtenaren: Peter kan op alle niveaus uit de voeten. Peter traint en coach mensen in het doorgronden en succesvol toepassen van de Methode Samenlevingsbeleid.
 

Hij is de schrijver van de publicatie Lokale overheid vernieuwd, Een spoorboekje voor politici die willen veranderen.

KOEN VAN BREMEN is continu op zoek naar het doorbreken van de status quo om onze samenleving mooier te maken. Vanuit een kritische analytische geest legt hij gemakkelijk zijn vinger op de zere plek. Koen helpt overheden en maatschappelijke initiatieven om zichzelf opnieuw uit te vinden en oprecht ten dienste te staan van de samenleving.

Koen woonde en werkte in Kameroen en Papua Nieuw Guinea om daar net als in Nederland aan de duurzaamheid van inwonerinitiatieven te werken. Hij ontwikkelde onder andere een model voor ondernemende watervoorzieningen in rurale dorpen. Koen werkt het liefst op het scheidsvlak tussen systeem- en leefwereld, tussen organisaties en mensen. Daar waar de mensen gevangen zijn en de systemen dominantinspireert Koen mensen om uit hun gangbare denken te stappen en zich weer bezig te houden met wat hen daadwerkelijk motiveert.

Neem contact met ons op


adres

Burgemeester Thomas Wackersstraat 56, Roermond, 6041 AL, Nederland

Telefoon

+31 (0)645776094

e-mailadres

peter@samenwereld.nl

Nu verkrijgbaar!