Online Training Burgerparticipatie voor de lokale overheid

Burgerparticipatie: makkelijker gezegd dan gedaan.

Leer in een online training hoe je burgers een rol kunt geven in het beleidsproces, daar voordelen uit kunt halen en je toch als gemeente niet uit de bocht vliegt.

Hoe betrek je op een verstandige manier burgers bij een beleidsproces?

Er komt nog maar weinig beleid tot stand zonder dat burgers daar een rol in spelen. In alle lokale coalitieprogramma's wordt burgerparticipatie als belangrijk instrument genoemd.

Als je burgers al een positie geeft welke is dat dan? Gaan we hen raadplegen, mogen ze adviezen geven, laat je ze co-creëren of zelfs mee-beslissen? Hoe maak je daar een goede keuze in waar je geen spijt van krijgt.

Wanneer je burgers een rol geeft in het proces op welk manier doe je dat dan? Wanneer ben je te vroeg en wanneer ben je te laat? Anders gezegd, wanneer ben je op tijd?

En dan zitten we nog met de vraag 'Wie zijn de burgers?' Is dat de hele bevolking? Zijn dat alleen belanghebbenden? Wie zien we als deskundigen?

Een laatste vraag is dan nog 'Hoe betrek je burgers bij het beleidsproces?' Zet je een enquête uit? Mogen burgers ideeën en opvattingen spuien via een digitaal forum? Is het wellicht beter om een burgerraad te organiseren? Of stellen we een panel samen via loting? Ga je burgers interviewen en hoe voorkom je dat je alleen de usual suspects bevraagt?

Allemaal leuk bedacht, maar hoe geef je burgers een rol zonder dat je brokken maakt?

 • Burgers hebben geen totaaloverzicht en kunnen dus moeilijk afwegen en beoordelen
 • Burgers denken dat de bomen tot in de hemel groeien
 • Burgers denken logischerwijs in termen van eigenbelang en niet in algemeen belang
 • Burgers hebben te hoge verwachtingen

Hoe kun je het proces managen zonder de burgers te frustreren?

 • Ergens moeten we als gemeente toch de regie houden?
 • We hebben niet voor niets een door de burgers gekozen gemeenteraad
 • We moeten wel kaders meegeven aan de participerende burgers, anders vliegt het alle kanten op
 • Participatieprocessen mogen niet teveel tijd kosten, want we moeten wel verder

Doe de goede dingen en doe de goede dingen goed

De Training Burgerparticipatie geeft je handvatten die ervoor zorgen dat 

 • Je als beleidsambtenaar weet welke vorm van burgerparticipatie je toepast en hoe je daar inhoud aan geeft
 • Je steun verwerft bij je wethouder om een proces van burgerparticipatie te organiseren
 • Je ook raadsleden op een passende manier meeneemt in het proces
 • Je burgers in een juiste positie brengt om toegevoegde waarde te leveren en tegelijkertijd draagvlak organiseert door onder andere het inzetten van het instrument Burgerdialoog

Wat levert de Training Burgerparticipatie  op?

Veel waardevolle inzichten waardoor je professioneel aan de slag kunt

Hoe je een goede keus maakt ten aanzien van het type  burgerparticipatie 

Er zijn verschillende vormen van burgerparticipatie. Welke vorm kies je, wanneer en waarom?

Hoe je draagvlak van de samenleving kunt organiseren

Betrokkenheid van burgers bij maatschappelijke vraagstukken is mooi, maar levert dat ook draagvlak op?

Hoe je komt tot een verdeling van verantwoordelijkheden

Het is van groot belang om de verschillende verantwoordelijkheden goed te definiëren en toe te delen.

Hoe je de politiek in een heldere positie brengt om de juiste rol te pakken

Met burgerparticipatie zet je de politiek niet buitenspel, integendeel. Als het goed is brengt het de politiek in positie

Hoe je waarheid en wijsheid kunt ophalen bij de burgers

Er zit veel kennis in de samenleving. Hoe haal je die op en benut je die om kwaliteit aan het beleid toe te voegen?

Hoe je de ambtelijke organisatie meekrijgt in een verandering

Burgerparticipatie leidt niet alleen tot beleidsaanpassing, maar ook tot andere uitvoeringsopgaven.

Burgerparticipatie betekent niet verantwoordelijkheden over de schutting gooien

Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

Willem-Alexander

In zijn eerste Troonrede sprak koning Willem-Alexander over de participatiesamenleving.

Van burgers wordt gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en omgeving

Deze zin was de opmaat voor de decentralisaties in het sociale domein, waarna er alleen maar aandacht was voor het systeem en de leefwereld buiten beeld bleef. 

Juist voor de leefwereld moeten we de kracht van het instrument 'burgerparticipatie' gaan inzetten uitmondend in een heldere verdeling van verantwoordelijkheden in combinatie met bevoegdheden en gedragen door afdoende middelen.

Blijvende toegang tot de Training Burgerparticipatie

Het onderwerp Burgerparticipatie is niet nieuw, maar krijgt wel steeds meer aandacht. Iedereen wil het, maar echte toepassing zie je nog te weinig. Er is een flinke portie koudwatervrees.  Dat is niet vreemd, want het vergt een behoorlijke omslag in denken. En daarnaast een ander type vakmanschap.

Het toepassen van burgerparticipatie vergt politieke moed.


We moeten overstappen naar samen met burgers handelen op basis van WAARDEN in plaats van regels. 

DURVEN LOSLATEN en verantwoordelijkheden overdragen.

Ambtenaren zijn grootgebracht met zorgvuldig handelen op basis van regels.


Beleidsprocessen met een serieuze inbreng van burgers gaan gepaard met ONZEKERHEID.

Dat vraagt om andere kennis en VAKMANSCHAP. Dat kun je LEREN.

 

De Training Burgerparticipatie zal altijd toegankelijk blijven voor deelnemers. Door actuele ontwikkelingen een plek te geven met nieuwe modules en lessen zal de training up-to-date blijven.

Probleem Oplossend Vermogen is onder de maat

Ik verwijs naar naastliggende quote opgeschreven door Mark Rutte in een brief aan de Tweede Kamer over de participatiesamenleving (april 2014).

Het probleemoplossend vermogen om maatschappelijke knelpunten aan te pakken is veel te laag. Dat kan alleen maar beter door de kennis van de samenleving in te zetten.

En inderdaad, er is geen handboek, maar gelukkig wel deze Training Burgerparticipatie.

Om ook in de toekomst goede voorzieningen voor iedereen beschikbaar te houden, is het eenvoudigweg noodzakelijk het maatschappelijk probleemoplossend vermogen beter te benutten. (...) Er bestaat geen handboek hoe dit te regelen.

Mark Rutte

Wat levert de Training Burgerparticipatie nog meer op?

Veel waardevolle inzichten die je tot een rijkere ambtenaar maken

Waarom je moet focussen op de situatie van nu en niet die van de toekomst

De gewenste situatie in de toekomst is het spiegelbeeld van de huidige ongewenste situatie. Begin daarom daar.

Waarom de weg belangrijker is dan het resultaat

Bij sturen op het proces leg je de focus op de middelen, waarmee je de weg aflegt. Het resultaat 'vanzelf'.

Waarom je eerst moet divergeren en daarna convergeren

Om een compleet beeld te krijgen van de 'werkelijkheid' is massa nodig. Om te sturen zoek je naar proportionaliteit.

Wat relatieve dissensus betekent en waarom dat heilzaam werkt

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. En iedereen krijgt - ondanks de verschillen - gelijk. Dat is de kunst die je leert.

Waarom een machten- en belangenanalyse geen goed instrument is

Deze insteek vernauwt je blik, daardoor mis je waardevolle informatie, waardoor je de Heilige Graal niet vindt.

Waarom beleid en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

Beleidsprocessen, die de uitvoeringsaspecten niet serieus nemen, missen de aansluiting bij de praktijk.

Training Burgerparticipatie, leerzaam, herkenbaar en gewoon ontzettend leuk

Deze training is waardevol voor alle ambtenaren die burgerparticipatie zien als een instrument dat toegevoegde waarde oplevert: sterk beleid, draagvlak bij burgers, tevreden bestuurders en blije raadsleden.

Maar bovenal enorm veel werkplezier.

5 Modules met 27 lessen

Hier komt een preview van een les.

Module 1
Het fenomeen burgerparticipatie

Een verkenning van het fenomeen 'burgersparticipatie'. Welke vormen heb je, hoe en wanneer pas je ze toe. En op welke manier krijgt het een plek in het besluitvormingsproces.

Module 2
De Wet versterking participatie op decentraal niveau 

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat gaat dit voor onder andere gemeenten betekenen? Welke kritische kanttekeningen kun je erbij plaatsen?

Module 3
De relatie tussen overheid en samenleving

Hoe zit het met verantwoordelijkheden? Wie gaat waarover? En welke bevoegdheden horen daarbij. Hoe communiceren we met elkaar? Wat vraagt dit van de overheid en van burgers?

Module 4
Het organiseren van een beleidsproces met optimale burgerparticipatie

Hoe organiseer je een veranderingsproces, waarbij je op een waardevolle manier burgers betrekt en er toch voor zorgt dat de politiek het laatste woord heeft.

Module 5
Bonusmodule: het inzetten van het instrument Burgerdialoog

Dit is een dynamische module, waarbij bijzondere onderwerpen aan bod komen, zoals de Omgevinsgwet, maar ook de parlementaire behandeling van het Wetsvoorstel van Module 5. En over alles waar we nu nog geen weet van hebben. 

Module 6
Bonusmodule: dynamisch en blijvend in ontwikkeling

Dit is een dynamische module, waarbij bijzondere onderwerpen aan bod komen, zoals de Omgevinsgwet, maar ook de parlementaire behandeling van het Wetsvoorstel van Module 5. En over alles waar we nu nog geen weet van hebben. 

Hoeveel kost de Training Burgerparticipatie?

In de try-out fase

De training wordt gebouwd in het eerste kwartaal van  2024 op basis van feedback van de deelnemers van het eerste uur, vandaar de korting

€ 197,-

109
Days
:
 
12
Hours
:
 
53
Minutes
:
 
10
Seconds

You missed out!

Leer de valkuilen te ontwijken

 • 01 - Een goed begin

 • 02 - Respect voor draagtijd

 • 03 -  Jumping to solutions

'Een goed begin is het halve werk', zo luidt het gezegde. Als dat ergens van toepassing is dan is dat wel bij het organiseren van beleidsprocessen waarin ruimte is voor burgerparticipatie. Alles moet tiptop in orde zijn voordat je daadwerkelijk start. Anders loop je het risico gedurende het proces nog zaken moet regelen en daar heb je dan eigenlijk de tijd niet voor.

 • 04 - Haalbaarheidsdiscussie

 • 05 - Positieve feedback

 • 06 -  Zekerheidsperfectionering

 Je mag het in het begin van het proces nooit hebben over haalbaarheid. Of iets haalbaar blijkt te zijn zie je wel aan het eind. Oplossingsrichtingen in het begin van het proces torpederen ontneemt je het zicht op misschien wel heel waardevolle en effectieve acties.

Over de trainer

Peter Hovens is bestuurskundige en heeft veel ervaring in het openbaar bestuur. Werkzaam geweest als ambtenaar, politicus, bestuurder en consultant. Daarnaast 45 jaar actief als burger in uiteenlopende vrijwilligersorganisaties.

Wanneer je de ambachtelijke wijze van leidinggeven aan veranderingsopgaven, waarbij je gebruik maakt van de inbreng van burgers, onder de knie hebt, wil je nooit meer iets anders.

Bestel de Training Burgerparticipatie en help mee

In de try-out fase

De training wordt gebouwd in he eerste kwartaal van  2024 op basis van feedback van de deelnemers van het eerste uur, vandaar de korting

€ 197,-

109
Days
:
 
12
Hours
:
 
50
Minutes
:
 
53
Seconds

You missed out!