Portfolio

Projecten Methode Samenlevingsbeleid (voorheen Methode Klinkers) vanaf 1983

Politie en veiligheid

 • Gemeentepolitie Amsterdam, Utrecht, Arnhem: project nieuw politiebeleid, management en organisatie.
 • Gemeentepolitie Breda: project opzet van decentrale werkvormen.
 • Gemeente Amsterdam: project Integraal Veiligheidsbeleid Amsterdam-West (ontwerpen van een integraal veiligheidsbeleid in het westelijk deel van Amsterdam).
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie: project Intensivering van de bestuurlijke aansturing van de politiële handhaving van de milieuwetgeving (een analyse van de problemen en oorzaken van het lage rendement van de politiële handhaving van het milieubeleid en de milieuregelgeving, plus een aantal aanbevelingen tot herstel van dat rendement).
 • Gemeente Amsterdam: project bestuurlijke consequenties van de parlementaire enquête van Van Traa inzake georganiseerde criminaliteit (het voor de raad ontwerpen van een politieke visie plus daarbij horend instrumentarium ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam), resulterend in een Convenant tussen Minister Justitie, Minister BiZa, Korpschef A’dam, Burgemeester A’dam en Hoofdofficier Justitie A’dam.
 • Gemeente Amsterdam: verbreding en verdieping van het stedelijk veiligheidsbeleid.Analyse van de staatsrechtelijke positie van de bijzondere opsporingsdiensten, van de vaagheid van de titel waarop zij opereren, alsook van hun omvang, van de gespannen relatie tot de algemene politie en van de mogelijkheden tot homogenisering van samenwerking.
 • Regering Suriname, meer in het bijzonder de Minister van Justitie en Politie en de Minister van Defensie: ontwerpen Nationaal Strategisch Veiligheidsplan.  
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: ontwikkelen van een nieuw beleid voor de Vorming en Opleiding van de gemeentepolitie.
 • Ministerie van Justitie: onderzoek van de gebruikerseisen opleiding rijkspolitie.
 • Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie: ontwikkelen van een geïntegreerd politie-opleidingsbestel.
 • Gemeente Rotterdam: directeur Algemene Bestuurszaken a.i., projectleider Geïntegreerd Veiligheidsbeleid.

ICT

 • Het Automatiseringscentrum CVA/IAM te Haarlem: ontwerpen en uitvoeren van een convenant ter opheffing van enkele gemeenschappelijke regelingen tussen 117 gemeenten, het ontwerpen van een delegatiebesluit voor een bestuurlijke interimperiode en het ontwerpen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling c.a.
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en ministerie van Economische Zaken: ontwerpen van een projectbouwplan voor het ontwikkelen en verspreiden van computerondersteund onderwijs in het hoger beroepsonderwijs, mede gericht op het ontwikkelen van computerondersteund onderwijs als een zelfstandige bedrijfstak.
 • ANWB, Nederlandse Spoorwegen, Verkeer en Waterstaat: project tot ontwerp van de structuur van een Platform Reisinformatiesystemen (PRIS).

Woningbouw en huisvesting

 • Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds: advisering inzake het nieuwe ministeriële beleid met betrekking tot de financiering van de sociale woningbouw, en advisering inzake de wetsontwerpen aangaande de bevoegdheden en organisatiestructuur van de top van het Pensioenfonds in het licht van de ontwerpwetgeving terzake.
 • Progresbouw: onderzoek - op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - naar dereguleringsmogelijkheden in het bouwproces.
 • Gemeente Rotterdam: project Woonstadbeleid.

Verkeer en Vervoer

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: ontwikkelen van nieuw beleid voor het beroepsgoederenvervoer in het algemeen en, voor het beroepsgoederenvervoer over de weg in het bijzonder, en voor de ombouw van de rijksverkeersinspectie tot een beleidsvoorbereidende en -evaluerende buitendienst.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project tot het ontwerpen en invoeren van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer Vervoer (het ontwerpen van een integraal beleid (verkeer en vervoer/economie/natuur en milieu) voor de Tweede Kamer op alle vlakken van mobiliteit tussen 1990 en 2015).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project herziening Structuurschema Zeehavens (het ontwerpen van een beleid ter incorporering van het zeehavenbeleid in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project Vervoerregio Noordvleugel Randstad.
 • Commissie Kroes/Pisani: project grondslagen van een Europees Structuurschema Verkeer en Vervoer ten behoeve van de Europese Commissaris voor Transport Karel Van Miert (het ontwerpen van een Europese visie op het aanleggen van transnationale transportassen).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project Strategie Regionale Luchthavens-Relus (ontwerpen van een beleid voor de regionale luchthavens in relatie tot Schiphol).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: toekomstverkenning van de Rijksluchtvaartdienst.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project Integrale Prioriteitsstelling Hoofdinfrastructuur.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project Imago/Transactie, gericht op het beheersbaar maken van de milieuproblemen van het goederenvervoer per vrachtauto op een Europese schaal.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project wijziging artikel 36 Luchtvaartwet.
 • Ministry of Communications (Government of Indonesia): Structuurschema Verkeer en Vervoer voor geheel Indonesië (het ontwerpen van een beleid tot beteugeling van de explosieve mobiliteit in de agglomeraties en het ontbreken van mobiliteit in de buitengewesten).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project nieuw beleid Rijksverkeersinspectie.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project veiligheidsbeleid burgerluchtvaart (het ontwerpen van een beleid voor de Tweede Kamer op het vlak van luchtvaartveiligheid).
 • Provincie Noord-Brabant: project nieuw provinciaal openbaar vervoer beleid (het ontwerpen van een geheel nieuwe visie op openbaar vervoer).
 • Economic and Social Commission for Asia and the Pacific of the United Nations: project geïntegreerde aanpak van verkeers- en vervoersproblemen in Azië, met pilotproject in Bangkok.
 • Railned en NS Railinfrabeheer: evaluatie van het opereren van twee nieuwe taakorganisaties ten behoeve van de rijksoverheid (ontwerpen van een beleid tot integrale samenwerking tussen de twee nieuwe organisaties op het gebied van aanleg, onderhoud en facilitering van het railverkeer).
 • Regering Suriname: het opleiden van medewerkers uit de private en publieke sector op terreinen van verkeer en vervoer, inclusief het begeleiden van hen bij het interactief ontwerpen van geïntegreerd verkeers- en vervoersbeleid, annex wetgeving.
 • Regering Suriname: project geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid voor het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

Bestuurlijke organisatie

 • Fusieproces Hoger Beroepsonderwijs regio Utrecht: bestuurlijke en juridische fusie van 14 hbo-instellingen tot een Hogeschool Midden Nederland.
 • Gemeente Renkum: reorganisatie van het gemeentelijk apparaat en de invoering van geautomatiseerde informatieverwerking.
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: analyseren van de hoofdstructuur van een directoraat-generaal.
 • Zuid-Limburg: project Bestuurlijke Vernieuwing Zuid-Limburg (het ontwerpen van een nieuwe organisatorische hoofdstructuur voor Zuid-Limburg).

Managementaangelegenheden

 • Ministerie van Financiën: ontwikkelen van een nieuw beleid voor de managementopleiding voor inspecteurs der directe belastingen, waaronder begrepen het ontwerpen van een convenant tussen het ministerie, het werkveld en de opleidingsinstellingen.
 • Ministerie van Economische Zaken: ontwikkelen van een nieuw beleid voor de Hoofdafdeling Algemeen Regionaal Beleid.*
 • Ministerie van Financiën: diverse workshops inzake beleids-, management- en organisatieveranderingen t.b.v. belastinginspecteurs.
 • Commissie Kroes: onderzoek naar het functioneren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (een analyse van het beleid, organisatie en management van het ministerie naar aanleiding van een daartoe strekkend besluit van de Tweede Kamer wegens veel negatieve publiciteit over het functioneren van dat ministerie).

Personeelsbeleid

 • Ministerie van Economische Zaken: evalueren van de decentralisatie van het personeelsbeleid.
 • Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds: onderzoek naar de opleidingsbehoeften van de gemeentelijke overheid in de jaren negentig.
 • Ministerie van Economische Zaken: ontwerpen van toetsingsthema's voor gedecentraliseerd personeelsbeleid.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project strategisch personeelsbeleid (het ontwerpen van een geheel nieuw personeelsbeleid annex managementprofiel voor het ministerie in de komende tien jaren).

Natuur, landschap en milieu

 • Het Oversticht: project tot ontwerp van een bijgestelde beleidsvisie voor het werk van het genootschap tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon.
 • Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: project Natuurbeleid in de peiling (het ontwerpen van een nieuw natuurbeleid voor de Tweede Kamer).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding van het project van integrale, interdepartementale en interdisciplinaire evaluatie van het Noordzeebeleid (het ontwerpen van een visie voor het beheer van de Noordzee in en periode van twintig jaar).
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: project tot het ontwerpen van het prioritaire programma productenbeleid en de beleidsnota Product en Milieu (het ontwerpen van een beleid ter beteugeling van de productie- en consumptiespiraal).
 • Provincie Overijssel: contra-expertise op het provinciale project gebiedsgericht werken.

Demografische ontwikkelingen

 • Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg: Actieplan ter bestrijding van de problemen enerzijds, en het benutten van nieuwe kansen anderzijds, wegens de vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling in Parkstad Limburg. 
 • Diverse bijdragen aan het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid

Diversen

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ontwikkelen van een nieuw sociaal arbeidsbeleid.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project tot het ontwikkelen van een methodiek voor het meten van beleidseffectiviteit in termen van kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project verkeersveiligheidsaspecten in het bedrijfsleven.
 • Universiteit Nijenrode: project herstructurering van de juridisch/bestuurlijke systemen (ontwerpen van bestuurlijke en juridische instrumenten ten behoeve van de overschakeling van Nijenrode naar een private universiteit).
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project flexibilisering van werk-, openings- en schooltijden.
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: project evaluatie bijstandsregelgeving aan zelfstandigen
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project Naleving en Handhaving (ontwerpen van een reeks principes die de overheid in acht moet nemen in zaken als naleving en handhaving van beleid en regelgeving).
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: training projectleiders regionale rampenplannen.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: project crisismanagement (ontwerp van een beleid tot het hervinden van de principes van crisismanagement voor het ministerie).
 • Vlaamse overheid: diverse cursussen op het vlak van interactief beleid maken.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: begeleiding project kennisbeleid (het ontwerpen van een beleid tot het hervinden van de principes van kennismanagement voor het ministerie).
 • Provincie Gelderland: project Staten Interactief (herstel van het politieke contact met de burgers via een proces van directe interactie tussen de leden van Provinciale Staten en de burgers).
 • Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en gemeente Epe: CRIEM-project (ontwerpen van een beleid tot verhoging van de leefbaarheid van een Molukse wijk, mede in relatie tot de integratie van Molukkers in Nederland).
 • FHR Lim A Po Institute for Social Studies te Paramaribo: introductie van de principes van interactief beleid maken voor hogere ambtenaren van de Surinaamse regering.
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van Openbare Werken van de regering van de Vlaamse Gemeenschap: evaluatie van het besluitvormingsproces ter verdieping van de Westerschelde, het verbeteren van de veiligheid in dat estuarium en het vergroten van de natuurontwikkeling.
 • Belastingdienst: schets van leereffecten van het Project Toeslagen 2006 voor toekomstige, vergelijkbare projecten.
 • Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme Suriname: het ontwerpen van de bouwstenen voor een goederenvervoerbeleid en –wetgeving.
 • Interamerican Development Bank (IDB-Suriname) en Kamer van Koophandel en Fabrieken (Suriname), rapport over kansen en bedreigingen voor het midden- en kleinbedrijf in Suriname: Report on Gaps and Opportunities for New Business Creation and Small and Microenterprises Development in Suriname (april 2007).
 • Evaluatie Strategische Visie 2020 Capelle aan den IJssel: het - in 2008 - evalueren van de Strategische Visie van de gemeente Capelle aan de hand van de standaarden en principes van de 'methode Klinkers'.
 • Europese Unie, Suriname Business Forum, Kamer van Koophandel, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Associatie van Surinaamse Fabrikanten: 'Gemakkelijker kunnen ondernemen in Suriname, de weg naar zelfredzaamheid'. Mede in samenwerking met de World Bank in het WP project The ease of doing business.
 • Land van Cuijk, Regionaal Arbeidsmarktbeleid.
 • Gemeente Voorst, Voorst onder de loep, Hoe kunnen we vaker maatschappelijke problemen voorkomen? (2017-2019).

Enkele publicaties

 • Beleid begint bij de Samenleving (Lemma 2002).
 • Vakvereisten voor Politiek en Beleid (KPPC 2002).
 • The European Federalist Papers (co-auteur Herbert Tombeur), 2012-2013.
 • Sovereignty, Security and Solidarity (Lothian Foundation Press, 2018).
 • Verbondenheid, Veiligheid en Voorspoed (Sterk Leren Academy, heruitgave 2019).
 • Lokale overheid vernieuwd, Een spoorboekje voor politici die willen veranderen (Coöperatie SamenWereld, 2020).