Tag Archives forbeleidsafval

Circulair Beleid Maken produceert geen papier dat in de bureaula verdwijnt

Circulair Beleid Maken produceert geen papier dat in de bureaula verdwijnt, maar levert effectief maatschappelijk wenselijke resultaten.

We kennen allemaal wel de pakken papier die door de overheid worden geproduceerd: beleidsnota’s en uitvoeringsprogramma’s. Raadsleden kunnen daarover meepraten. Maar ook bedrijven en maatschappelijke instellingen worden hiermee geconfronteerd. Door de digitalisering zien we tegenwoordig niet meer letterlijk papier, maar vliegen de MB’s je om de oren.

Wat gebeurt er met al deze beleidsproductie?

Om te beginnen worden regelmatig beleidsvisies geproduceerd zonder dat daar een uitvoeringsdocument bij wordt geleverd. Het is dan de bedoeling dat dit in een latere fase wordt geschreven. Dat lukt meestal niet en dat is methodologisch ook verklaarbaar: door een gebrek aan analyse is men niet in staat om de vertaling naar de uitvoering te maken. Het gevolg hiervan is dat deze documenten in een bureaulade terechtkomen en daar gaan liggen verstoffen.

Voor zover er wel een uitvoeringsprogramma met bijbehorende projecten en acties bestaat, doet zich het verschijnsel voor dat deze acties door de uitvoerders terzijde worden gelegd. Door onvoldoende betrokkenheid van uitvoerders bij het formuleren van het beleid is de kans aanzienlijk dat onuitvoerbaar beleid wordt geproduceerd.

Kortom, er worden vele beleidsdocumenten en uitvoeringsprogramma’s geschreven die de samenleving nooit zullen bereiken. Ze komen niet tot leven. Uitvoerders kunnen er niets mee. Ze leveren nul maatschappelijk resultaat op. Vaak heeft de totstandkoming van die documenten veel geld, tijd en energie gekost. Zonde. Bepaald geen circulair beleid. In de tekening van het open systeem markeren we dit met een kruis bij de output die wegvliegt en geen doel treft.

Bij het proces van Circulair Beleid Maken daarentegen is de betrokkenheid van de uitvoerders gegarandeerd. En daarmee een aanzienlijke vergroting van de kans op uitvoerbaarheid: geen beleidsafval van nota’s die ergens in een la geraken. Niet zelden komen goed uitvoerbare acties en projecten uit het kennis- en ervaringscomplex van uitvoerders. Dankzij hun betrokkenheid bij het opstellen van een probleem- en oorzakenanalyse kunnen we onhaalbare voornemens tijdig elimineren en daarmee verspilling voorkomen.

2 februari 2018

Circulair Beleid Maken voorkomt onnodige regels en rompslomp

Circulair Beleid Maken voorkomt dat er onnodige regels en rompslomp voor burgers en bedrijven worden geproduceerd. Let wel, we hebben het over onnodige regels. An sich is er niks mis met regelgeving.

Nadat we de waarheid en de wijsheid uit de samenleving hebben weten te genereren, is het nu zaak om dit om te zetten in zinvol beleid. Dat is geen gemakkelijke opgave.

We zien in de praktijk dat niet alles wat er op het bordje van de overheid terecht komt ook tot actie leidt. Er blijven zaken liggen in de hoop en verwachting dat het wel een keer overwaait.

Daarnaast zien we dat gepercipieerde problemen uit de samenleving helemaal geen probleem hoeven te zijn, maar dat een overijverige ambtenaar die problemen wil oplossen. Dat levert beleid op dat gepaard gaat met procedures en regels, maar geen maatschappelijke effecten, in ieder geval niet de gewenste, oplevert.

Gelukkig wordt er ook serieus werk gemaakt van de omzetting van samenlevings-signalen in beleid. Alleen ligt vaak het gevaar op de loer dat het principe van jumping to solutions wordt toegepast. Dit betekent dat problemen niet in hun oorzaken worden geanalyseerd, maar dat meteen oplossingen worden bedacht, die zich vaak richten op symptomen. Het gevolg is dat er weinig structurele verbeteringen worden bereikt.

In een proces van Circulair Beleid Maken zorgen we er eerst voor dat we een beeld neerzetten van de gedeelde perceptie van de ongewenste situatie. Gedeeld in die zin dat zowel overheid als betrokken samenleving dezelfde perceptie van een problematische werkelijkheid hebben. We doen dat door middel van een systematische raadpleging van de betrokken samenleving van wie de in wijsheid uitgesproken opvattingen worden vervat in een Bloemlezing. Dit document is een weergave van alle kennis, inzichten en gevoelens van (vaak) honderden sleutelfiguren, die we hebben geraadpleegd.

Vervolgens gaan we dat beeld grondig analyseren. Vanuit die analyse kunnen we haalbare bestuurlijke interventiepunten bepalen en tegen het licht houden in de vorm van een kosten-batenanalyse. Op deze manier creëren we haalbaar en uitvoerbaar beleid en voorkomen we overbodige en niet werkende regels en procedures.

Onderstaande afbeelding laat zien dat we weer een effectieve stap hebben gezet in ons proces van Circulair Beleid Maken. Nu is niet alleen de niet (h)erkende input vanuit de samenleving geëlimineerd, maar ook zinloze en bureaucratiserende interne productie van de overheid tot staan gebracht.

28 januari 2018

Powered by WishList Member - Membership Software