Fundament Samenlevingsbeleid

Samenlevingsbeleid

het fundament

vier architecturen

Samenlevingsbeleid

rust op 4 architecturen

In de basis:

  • de Architectuur van het Doorbreken van de Status Quo
  • de Architectuur van Doel Stellen
  • de Architectuur van Doel Bereiken

En daarbovenop:

  • De Architectuur van het proces van Circulair Beleid Maken

De architectuur van het doorbreken van de status quo

Er kunnen zich maatschappelijke problemen voordoen die alleen maar kunnen worden opgelost door een fundamentele koerswijziging, een breuk met het verleden. Problemen van grote complexiteit met een hoog politiek afbreukrisico. Deze kunnen niet via 'normale' bureaucratische wegen worden aanpakt, maar ze vragen om een procesmatige aansturing van buiten naar binnen en van onderop.

De dekking van de hoogste politieke gezagsdrager is onmisbaar, anders koersen we af op een mission impossible. De procesmanager die van wanten weet, een projectteam van de beste soort, de inbreng van de staf-lijnorganisatie en bovenal de waarheid en wijsheid uit de samenleving, vormen de onmisbare ingrediënten voor succesvolle maatschappelijke resultaten. 

De architectuur van doel stellen

Het is betrekkelijk eenvoudig om maatschappelijke problemen politiek te duiden, maar het is een hele opgave om het doel waar we naar willen streven te bepalen.

Daarvoor zijn 7 stappen noodzakelijk die zeer zorgvuldig moeten worden gezet. Elk stap rust op een wetenschappelijke discipline.

De architectuur van doel bereiken

Het doel vaststellen dat we willen bereiken is één. Maar dat doel bereiken is twee.

Dat is geen gemakkelijke opgave. Dat vraagt om een zorgvuldige beschrijving van acties en maatregelen die moeten worden uitgevoerd in combinatie met een ingebouwd feedbackmechanisme.

De architectuur van Circulair Beleid Maken

Deze architectuur brengt de stappen in beeld die gezet moeten worden in een proces van buiten naar binnen en van onderop dat noodzakelijk is om de gewenste maatschappelijke resultaten te boeken die kunnen bogen op een ongekend breed draagvlak.