februari 16

0 comments

Schokkende zaken in de politiek, we raken eraan gewend

By Peter Hovens

februari 16, 2021


Ik was deze week toch wel geschokt over een bericht in de media.

Nee, ik heb het dan niet over de strapatsen van Dion Graus, want die verbazen me al niet meer; noch diens reactie dat het allemaal privé is, noch de reactie van zijn partijleider die zich laatdunkend uitlaat over de boodschapper. We hebben dit al vaker voorbij zien komen.

Nee, ik was ook niet geschokt over de WhatsAppberichten van Thierry Baudet; die passen binnen het beeld dat hij al vaker heeft opgeroepen, noch over diens verbaasde reactie dat de media ophef maken over iets dat privé is. We hebben dit al vaker voorbij zien komen.

Geschokt was ik over uitspraken van de landsadvocaat tijdens het kort geding dat door de Partij van de Dieren was aangespannen. Deze partij maakt bezwaar tegen het gegeven dat uitsluitend 70+’ers in de gelegenheid worden gesteld om per post hun stem uit te brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.

Ik moet je zeggen dat de PvdD wel een punt heeft. Wanneer je van mening bent dat kwetsbare mensen vanwege de Corona-omstandigheden gehinderd worden in het uitbrengen van hun democratische stem, dan kan het niet zo zijn dat de ene groep kwetsbaren gefaciliteerd wordt en een andere groep niet. Dit lijkt me toch wel een aantasting van het gelijkheidsbeginsel.

De landsadvocaat ging niet mee in deze gedachtegang, omdat er risico’s kleven aan het stemmen per brief, fraude ligt op de loer. En hier zit het schokkende in. Kennelijk vindt het Kabinet dat stemmen per brief fraude in de hand kan werken. Let wel, de landsadvocaat is gemachtigd door het Kabinet en dus zijn de woorden van de advocaat de woorden van het Kabinet.

Hoe kun je een systeem maken dat fraude in de hand werkt? Ik zie het al voor me. Na de verkiezingen zijn er verliezende partijen, die de zuiverheid van het democratisch proces ter discussie stellen. Ze kunnen gemakkelijk verwijzen naar de eigen twijfels van het Kabinet. Inderdaad, Amerikaanse toestanden. Ik moet er niet aan denken.

Wanneer gaat de overheid nu eens eindelijk begrijpen dat wetten, bevattende algemeen verbindende voorschriften, per definitie generiek moeten zijn en dat het maken van uitzonderingen op die algemeenheid telkens weer tot ellende leidt?

Ik gok erop dat de rechter de PvdD op 19 februari in het gelijk stelt. Immers een grondwettelijk beginsel zal toch zwaarder wegen dan praktische bezwaren die kleven aan het alsnog iedereen de gelegenheid geven om per post te stemmen.

De consequentie zal zijn dat de verkiezingen worden uitgesteld. Die worden dan over de vakantie getild, wanneer we het virus onder controle hebben. Dan is stemmen per post niet meer nodig.

Het Kabinet, dat helemaal niets wil weten over uitstel van de verkiezingen, schiet in zijn eigen voet. Daar ben ik dan weer niet door geschokt. We hebben dit al vaker voorbij zien komen.

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld  

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail