Jouw mening over de spelregels

SamenWereld

Jouw mening over de spelregels

​Spelregel over de spelregels

Vanaf januari 2020 presenteer ik wekelijks een spelregel die ertoe dient om de democratische rechtsorde in Nederland te verstevigen.

Je kunt per spelregel anoniem aangeven of en in welke mate je het daarmee eens bent. Wil je meer weten over de achtergrond van de spelregel, lees dan mijn blog daarover. Je kunt daar ook je eventuele commentaar achterlaten.

Wil je me persoonlijk informeren, dan kan dat via e-mail.

​Spelregel 1

Gemeenschappen organiseren zich door middel van (coöperatieve) samenwerkingsverbanden, hebben verantwoordelijkheden ten behoeve van de inrichting van de eigen leefgemeenschap en krijgen daartoe passende bevoegdheden en middelen.
15 votes · 15 answers

​Spelregel 2

Deelnemers aan verkiezingen mogen na de verkiezingen geen bestuurlijke functie bekleden in een orgaan dat gelieerd is aan het gremium waarvoor de verkiezingen zijn georganiseerd.
10 votes · 10 answers

​Spelregel 3

De leden van de gemeenteraden zijn fulltime in dienst van de samenleving en ontvangen daarvoor een passende schadeloosstelling en onkostenvergoeding.
13 votes · 13 answers

​Spelregel 4

De volksvertegenwoordiging brengt geen tweedeling meer aan tussen oppositie en coalitie, maar opereert als één orgaan om het volk te vertegenwoordigen, de beleidskaders en wetten vast te stellen en de uitvoering te controleren.
9 votes · 9 answers

Spelregel 5

Aan het begin van een nieuwe regeerperiode stelt de volksvertegenwoordiging een samenlevingsagenda op, die de ambitie beschrijft welke indringende maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt en waarom.
9 votes · 9 answers

Spelregel 6

Aan de benoeming van wethouders gaat altijd een serieuze selectieprocedure vooraf. Wethouders werken niet in deeltijd.
8 votes · 8 answers

Spelregel 7

Politieke partijen schrijven voor kiezers toegankelijke verkiezingsprogramma’s die perfect preluderen op de Samenlevingsagenda. De programma’s bevatten de bestaansgrond van de partij, de prioritaire maatschappelijke thema’s en de uitleg waarom deze keuze is gemaakt.
6 votes · 6 answers

Spelregel 8

De volksvertegenwoordiging beschikt zowel over ambtenaren die het vak van Circulair Beleid Maken verstaan als over wetgevingsjuristen. De uitvoerende macht heeft ambtenaren tot zijn beschikking die zich bezighouden met de uitvoering en handhaving van beleid en regelgeving.
5 votes · 5 answers

Spelregel 9

Volksvertegenwoordigers leggen de eed of belofte af waarbij het volk wordt geadresseerd
3 votes · 3 answers

Spelregel 10

Beleids- en wetsvoorstellen worden door de volksvertegenwoordiging onderworpen aan de ‘toets der rechtvaardigheid’
2 votes · 2 answers

Spelregel 11

Aan vergaderingen van de volksvertegenwoordiging nemen uitsluitend stemgerechtigde leden deel. Leden van de uitvoerende macht kunnen voor de vergadering worden uitgenodigd in het kader van de controlefunctie
2 votes · 2 answers

Spelregel 12

De voorzitter van de volksvertegenwoordiging is de eerste burger van de gemeente c.q. van het land.
2 votes · 2 answers

Spelregel 13

We herstellen de Trias Politica in ere door de wetgevende macht uitsluitend toe te bedelen aan de volksvertegenwoordiging.
1 vote · 1 answer

Spelregel 14

Politieke partijen vormen de trait d’union tussen de samenleving en de overheid door burgers inhoudelijk en ideologisch aan zich te binden en kandidaten voor politieke functies op te leiden en te selecteren.
2 votes · 2 answers